Rozmowa telefoniczna – Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci Twojego głosu nagranego podczas rozmowy telefonicznej jest spółka pod firmą: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-015), ul. Aleja Karkonoska 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000956023 , NIP: 8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem);
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl lub pisemnie na adres: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , Aleja Karkonoska 81, 53-015 Wrocław z dopiskiem „IOD”;
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  • na podstawie Twojej zgody udzielonej na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego: poprawy jakości świadczonych przez Administratora usług; zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego; realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, telekomunikacyjnych , kancelariom prawnym.
 5. Twoje dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci nagranej rozmowy telefonicznej oraz przechowywane przez okres 1 roku . W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu jego prawomocnego zakończenia.
 6. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo do cofnięcia udzielonej zgody – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych Ciebie dotyczących;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej – w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.