Rekrutacja – Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000956023,NIP: 8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:
  • Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław
  • e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie;
 4. Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jeżeli wyraziłam/em na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdym czasie odwołana.
 5. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT.
 6. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 7. Mam prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych – wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora;
  • cofnięcia udzielonej zgody – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sytuacji, gdybym chciał/a skorzystać ze swoich praw mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

 8. Mam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych.
 9.  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub
  organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.