Nawiązanie kontaktu – Klauzula informacyjna

Nawiązanie kontaktu z Dealerem za pośrednictwem strony internetowej: https://motorpolwroclaw.pl/

Jak przetwarzamy Pana/Pani dane?

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 1. Zakres danych: dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dotyczące samochodu, w tym VIN, dane dot. zapytania w zależności od tego, jakie dane zdecydował/a się Pan/Pani się przekazać spółce pod firmą: Motorpol Wrocław Sp. z o.o.
 2. Administratorzy danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:
 • Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocław (53-015), al. Karkonoska 81, NIP 899-275-40-76, REGON 022418188 (Zwana dalej Dealerem);
 • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (zwana dalej VGP);

W zależności od wskazanej podstawy i celu przetwarzania administratorami są:

1. Dealer przetwarza Pana/Pani osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej

 • w celu nawiązania kontaktu z Panem/Panią, potwierdzenia Pana/Pani zainteresowania towarami lub usługami oferowanymi przez Dealera, przedstawienia informacji na temat towarów lub usług Dealera (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • obsługi formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://motorpolwroclaw.pl/ (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. Dealer, VGP przetwarza Pana/Pani osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej:

 • w celu przygotowania konkretnej oferty dla Pana/Pani na podstawie działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, tj. w celu lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
 • w celu dokonania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego sieci sprzedaży, weryfikacji działalności Dealera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług;
 • w celu prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych, łączącej dane z różnych systemów i źródeł, w tym realizacji Pana/Pani praw, np. aktualizacji Pana/Pani danych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Dealera: Może Pan/Pani skontaktować się z IOD Dealera na adres e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl, a także pisemnie na adres: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław lub z IOD VGP na
adres e-mail iod@vw-group.pl bądź pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”.

4. Odbiorcy danych: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na zlecenie Dealera i VGP, którym zostaną zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, Call Center, audytorzy, doradcy. Odbiorcami danych mogą być spółki z grupy, w tym Autoryzowani Dealerzy / Autoryzowani Partnerzy Serwisowi VGP, podmioty zapewniające finansowanie lub ubezpieczenia, w tym Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

5. Okres przechowywania: Pana/Pani dane osobowe w związku z zainteresowaniem jazdą testową lub ofertą będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Pana/Pani zapytania (nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli straci Pan/Pani zainteresowanie ofertą lub jazdą testową). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia
przez Pana/Panią sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

6. Pouczenie o prawach: Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny lub elektroniczny w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Może Pan/Pani realizować swoje prawa kontaktując się z:

Dealerem na adres email: iod@motorpolwroclaw.pl, lub pisemnie na adres: Motorpol Wrocław, al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław zaś w przypadkach, gdy administratorem Pana/Pani danych osobowych jest także  Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. może Pan/Pani kontaktować się na adres e-mail iod@vw-group.pl bądź pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w  stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

8. Prawo do skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Pana/Panią, dane pochodzące ze stron internetowych; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS;

10. Jeśli w ramach przetwarzania Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z IOD Dealera.