Monitoring wizyjny – Klauzula informacyjna

I. INFORMACJE OGÓLE

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez spółkę: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w celu ochrony
mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników salonu i osób przebywających na terenie salonu. Monitoringiem wizyjnym objęte
są obszary znajdujące się w następujących lokalizacjach:

 1. teren obejmujący chodnik i fragmenty ulic położonych wzdłuż terenu, na którym znajduje się salon;
 2. plac parkingowy znajdujący się przed wokół zakładu pracy;
 3. wejście do budynku zakładu pracy;

Pomieszczenia w budynku Salonu (za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz miejsc wydzielonych do palenia, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne da realizacji celu określonego w ust. 1 powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób).

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000956023 , NIP:8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem).
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl lub pisemnie na adres: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Administratora (podstawa z art. 222§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie salonu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, ochrony mienia, kancelariom prawnym.
 5. Twoje dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane do momentu ich automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż przez okres 14 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu jego prawomocnego zakończenia.
 6. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych Ciebie dotyczących;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej – w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
   są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.