Marketing bezpośredni – Klauzula informacyjna

W związku z przesłaniem oferty informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci Twojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji jest spółka pod firmą Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000956023, NIP: 8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem);
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:
  • adresu e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl lub
  • pisemnie na adres: Motorpol WrocŁaw Sp.z o.o. , Aleja Karkonoska 81, 53-015 Wrocław.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia marketingu własnych usług Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zachęceniu Ciebie do korzystania z usług świadczonych przez Administratora).
 4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – skorzystanie z tego prawa spowoduje, iż zaprzestaniemy kierować do Ciebie oferty naszych usług;
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania)swoich danych;
  • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych może zostać złożone w dowolnym momencie i nie wymaga uzasadnienia.
 7. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.