Informujemy klienta, który kupuje lub odsprzedaje auto ale nie daje zgody marketingowej

Jak przetwarzamy Twoje dane? (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane dot. finansowania produktów
 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania
  W związku z odkupem / zakupem samochodu w ramach sieci Das WeltAuto (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy, a ich brak uniemożliwi jej realizację):

  • Kto:
   • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)
   • Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, NIP:8992754076, REGON:022418188 (Autoryzowany Dealer/Autoryzowany Partner Serwisowy); Preferowany Dealer
  • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
   • w celu wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   • w celu obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczenia, kosztów napraw, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia uszkodzeń, usterek technicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   • w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
   • w celu realizacji akcji przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c i d RODO);
   • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego sieci sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio; Motorpol Wrocław Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
 4. Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację wydarzeń, call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.
 5. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana, plus dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać przez ww. okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat;
 6. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej ( w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 8. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych Otomoto, Allegro, OLX; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.