Informujemy klienta, który kupuje lub odsprzedaje auto ale daje zgody na komunikację marketingową

Jak przetwarzamy Twoje dane? Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert, zamówień oraz zawartych umów, nr VIN, dane dot. samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu, dane dot. finansowania produktów), dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz);
 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania (w zależności od celu przetwarzania danych, administratorami Twoich danych osobowych są):
  • W związku z odkupem / zakupem samochodu w ramach sieci Das WeltAuto (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji umowy, a ich brak uniemożliwi jej realizację):
   • Kto:
    • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)
    • Motorpol Wrocław Sp. z o.o. al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, NIP:8992754076, REGON:022418188 (Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy);
   • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
    • w celu wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
    • w celu obsługi roszczeń z tytułu ubezpieczenia, kosztów napraw, reklamacji, obsługi i rozliczenia uszkodzeń, usterek technicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
    • w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa, w tym podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
    • w celu realizacji akcj i przywoławczych oraz wykonywania obowiązków związanych z bezpieczeństwem produktu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa oraz ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c i d RODO);
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili indywidualnych zobacz punkt b) poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego sieci sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • I dodatkowo w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:
   • Kto:
    • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
   • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
    • w celu oferowania Tobie produktów i usług Das WeltAuto oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z Das WeltAuto (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celu dobierania ofert produktów i usług Das WeltAuto oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z Das WeltAuto pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Das WeltAuto, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami Das WeltAuto (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
     w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio; Motorpol Wrocław Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
 4. Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy Das WeltAuto, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.dasweltauto.pl oraz u Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Das WeltAuto. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG oraz Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w przypadku istnienia podstawy prawnej).
 5. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat+1 rok od końca roku, w którym umowa została wykonana plus dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. W przypadku specjalnych akcji serwisowych możemy przetwarzać przez ww. okres 10 lat licząc od końca roku, w którym umowa została wykonana. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Das WeltAuto; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej ( w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.;
 8. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych Otomoto, Allegro, OLX, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.