Informujemy klienta, który jest zainteresowany kupnem lub odsprzedażą auta ale nie daje zgody na marketing

Jak przetwarzamy Twoje dane? (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. oferty; a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat;
 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania:
  W związku z Twoim zainteresowaniem ofertą na zakup/odkup samochodu w ramach sieci Das WeltAuto (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji przyszłej umowy):

  • Kto:
   • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)
   • Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, NIP: 8992754076, REGON: 022418188 (Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy);
  • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
   • w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy, tj. przygotowania i przedstawienia na Twoje żądanie oferty zakupu/odkupu samochodu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   • W odniesieniu do kontaktu telefonicznego lub mailowego ws. żądanej oferty, traktujemy fakt pozostawienia przez Ciebie tych danych jako zgodę na kontakt w tym celu zgodnie z przepisami o marketingu elektronicznym;
   • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
    (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio: Motorpol Wrocław Sp. z o.o.pod adresem e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
 4. Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG.
 5. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy). W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat.
 6. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny lub elektroniczny w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Das WeltAuto; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 8. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych Otomoto, Allegro, OLX; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.