Informujemy klienta, który jest zainteresowany kupnem lub odsprzedażą auta ale daje zgody na marketing

Jak przetwarzamy Twoje dane? (Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO)

 1. Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dot. ofert, dane dot. Twojej aktywności na naszych stronach internetowych (to co wyświetlasz, klikasz); a jeśli jesteś naszym klientem, także dane legalnie zgromadzone na Twój temat;
 2. Współadministratorzy oraz cele i podstawy przetwarzania (w zależności od celu przetwarzania danych administratorami Twoich danych osobowych są):
  1. W związku z zainteresowaniem ofertą na zakup /odkup samochodu w ramach sieci Das WeltAuto (w tym zakresie podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji przyszłej umowy):
   • Kto:
    • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)
    • Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ,al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, NIP:8992754076, REGON:022418188 (Autoryzowany Dealer / Autoryzowany Partner Serwisowy);
   • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
    • w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy, tj. przygotowania i przedstawienia na Twoje żądanie oferty zakupu/odkupu samochodu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (w zakresie budowania profili indywidualnych zobacz punkt b) poniżej), analizy finansowej VGP oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celu dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  2. i dodatkowo w związku z wyrażeniem zgody w celu marketingowym:
   • Kto:
    • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
   • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej:
    • w celu oferowania Tobie produktów i usług Das WeltAuto oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z Das WeltAuto (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celu dobierania ofert produktów i usług Das WeltAuto oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z Das WeltAuto pod kątem Twoich potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Das WeltAuto, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Ciebie reklama lub oferta nie odpowiada Twoim potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, skontaktuj się z nami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami Das WeltAuto (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
    • w celach analitycznych i statystycznych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych między VGP oraz Preferowanym Dealerem
     oraz prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem Motorpol Wrocław Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
 4. Odbiorcy danych: odbiorcami Twoich danych osobowych będą, firmy świadczące usługi wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, a w zakresie celu marketingowego także Autoryzowani Dealerzy oraz Autoryzowani Partnerzy Serwisowi Das WeltAuto, których aktualna lista i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.dasweltauto.pl [ ] oraz u Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Das WeltAuto. Dane możemy udostępnić spółkom z grupy, w tym Volkswagen AG oraz Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w przypadku istnienia podstawy prawnej);
 5. Okres przechowywania: Twoje dane osobowe w związku z zainteresowaniem i przygotowaniem dla Ciebie oferty będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do zawarcia umowy) oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Ciebie zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.vw-group.pl/pl/prywatnosc lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Das WeltAuto; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; możesz skontaktować się także z Preferowanym Dealerem bezpośrednio;
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 8. Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Ciebie, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych Otomoto, Allegro, OLX, w tym plików cookies; w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS.