Rekrutacja

Formularz aplikacyjny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o dokonanie wyboru jednego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru):

Oświadczenie dotyczące bieżącej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. ,al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.

Oświadczenie dotyczące bieżącej i przyszłej rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o potwierdzenie złożenia poniższego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru)

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław :, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510619, NIP: 8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem);
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:
▪ Motorpol Wrocław Sp. z o.o.,al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław
▪ e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
3. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostały podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: Motorpol Wrocław Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. odbiorcą danych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT;
6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia do Administratora dokumentów aplikacyjnych;
7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez spółkę Motorpol Wrocław Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej;
10. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w spółce Motorpol Wrocław Sp. z o.o. , al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w
11. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja dla kandydata do pracy:

1. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym poinformowane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji - dokumenty aplikacyjne zostaną pozostawione w siedzibie spółki w celu przeprowadzenia kolejnej rekrutacji.

Załączony plik: