Rekrutacja

Formularz aplikacyjny

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Prosimy o dokonanie wyboru jednego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru):

  Oświadczenie dotyczące bieżącej rekrutacji:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.

  Oświadczenie dotyczące przyszłej rekrutacji (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław.

  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Prosimy o potwierdzenie złożenia poniższego oświadczenia (zaznaczenie pola wyboru)

  Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacyjnego jest spółka pod firmą: Motorpol Wrocław Sp. z o.o., al. Karkonoska 81,
  53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510619, NIP: 8992754076, Regon: 022418188 (zwana dalej: Administratorem).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu:
  ▪ Motorpol Wrocław Sp. z o.o.,al. Karkonoska 81, 53-015 Wrocław
  ▪ e-mail: iod@motorpolwroclaw.pl
  3. dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie;
  4. Administrator będzie przetwarzał moje dane osobowe także w kolejnych naborach kandydatów na pracowników spółki Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jeżeli wyraziłam/em na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać w każdym czasie odwołana.
  5. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
  w szczególności w zakresie usług IT.
  6. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
  7. Mam prawo do:
  ▪ dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
  ▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  ▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  ▪ usunięcia danych osobowych – wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym ▪ prowadzonym przez Administratora;
  ▪ cofnięcia udzielonej zgody – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  W sytuacji, gdybym chciał/a skorzystać ze swoich praw mogę kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).
  8. Mam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych.
  9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
  10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
  11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Informacja dla kandydata do pracy:

  1. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone zostaną powiadomione
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym poinformowane, a dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
  W przypadku wyrażenia przez kandydata do pracy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji - dokumenty aplikacyjne zostaną pozostawione w siedzibie spółki - w celu przeprowadzenia kolejnej rekrutacji – przez okres 6 miesięcy.

  Załączony plik: