Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU MOTORPOL WROCŁAW SP. Z O.O.

przy Al. Karkonoskiej 81 we Wrocławiu

 

§1 [Parking]

 1. Parking przy Al. Karkonoskiej 81 we Wrocławiu (zwany dalej Parkingiem) położony jest na nieruchomości Motorpol Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleja Karkonoska 81, 53-015 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000510619, NIP: 8992754076, (zwaną dalej Wynajmującym).
 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony. Parking jest niestrzeżony.
 3. Parking objęty jest monitoringiem wizyjnym. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wynajmujący. Monitoring wizyjny prowadzony jest w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na ternie przedsiębiorstwa Wynajmującego, a także w celu ochrony mienia poprzez rejestrowanie zdarzeń. Nagrania z obrazu monitoringu przechowywane są do momentu ich automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż 30 dni. W sprawach związanych
  z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@motorpolwrocław.pl lub pisemnie na adres Wynajmującego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Wynajmującego można uzyskać na stronie internetowej: https://motorpolwroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/09/Monitoring-wizyjny.pdf

 

§2 [Czas parkowania, Opłaty]

 1. Dla klientów Wynajmującego parkujących pojazdy w celu korzystania z usług przedsiębiorstwa Wynajmującego Parking jest bezpłatny – miejsce parkingowe na okres korzystania z usług jest użyczane w godzinach pracy przedsiębiorstwa Wynajmującego tj.
 • od poniedziałku do piątku  w godzinach 6:00-22:00,
 • w soboty w godzinach 9:00-15:00.
  Zawarcie umowy użyczenia miejsca parkingowego następuje z chwilą wjazdu na Parking. Umowa użyczenia zawierana jest na czas oznaczony tj. na czas korzystania z usług Wynajmującego, z tym iż umowa ulega zakończeniu najpóźniej z chwilą zakończenia godzin pracy przedsiębiorstwa Wynajmującego w danym dniu. W przypadku braku odbioru pojazdu po zakończeniu użyczenia dochodzi do zawarcia umowy najmu na jedna dobę z obowiązkiem zapłaty czynszu w wysokości  500 zł płatnego z góry.
 1. Dla pozostałych kierujących miejsce parkingowe oddawane jest na jedną dobę w najem za zapłatą czynszu w wysokości 500 zł płatnego z góry. Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą wjazdu na Parking.
 2. W przypadku braku odbioru pojazdu po zakończeniu okresu najmu korzystający z Parkingu obowiązany jest do zapłaty dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł za rozpoczętą dobę braku opróżnienia miejsca parkingowego.
 3. Czynsz i opłaty należy uiszczać w kasie przedsiębiorstwa Wynajmującego (Al. Karkonoska 81 we Wrocławiu).

 

§3 [Prawo zastawu]

 1. Wynajmujący informuje, że zgodnie z art. 670 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych Wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu.

 

§4 [Postanowienia końcowe]

 1. W razie braku akceptacji treści niniejszego Regulaminu, korzystający z Parkingu może odstąpić od umowy użyczenia (lub odpowiednio od umowy najmu) poprzez niezwłoczne opuszczenie pojazdem Parkingu, jednak nie później niż w ciągu 30 minut od momentu wjazdu na Parking.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wynajmujący uprawniony jest w każdym czasie do jednostronnej zmiany Regulaminu.
  W stosunku do umów użyczenia (lub odpowiednio umów najmu) już zawartych obowiązuje Regulamin z dnia zawarcia poszczególnej umowy użyczenia (umowy najmu).